Wat bieden wij u

Gastouderopvang Delft wordt gedreven door ervaren medewerkers en is aangesloten bij een administratiekantoor met specialisatie kinderopvang.

Wij werken daardoor efficiënt, professioneel, betrouwbaar en staan toch voor een persoonlijke aanpak.

Gastouder worden.

Als u zich aanmeldt als (potentiële) gastouder neemt Gastouderopvang Delft binnen 2 werkdagen contact met u op. Mochten we samen met u tot de conclusie komen dat u geschikte bent voor  gastouderopvang, dan zal Gastouderopvang Delft u ondersteunen & begeleiden in de stappen naar een geregistreerd gastouderschap:

 • Ondersteunen & begeleiden bij uw diplomaroute (indien nodig)
 • Aanbieden van een kosteloze (herhalings-)cursus voor een certificaat EHBO aan kinderen
 • U begeleiden bij het aanpassen van uw huis aan de veiligheids- en gezondheidseisen zodat het voldoet aan de eisen van de GGD
 • U begeleiden bij het aanvragen van uw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (indien nodig)
 • Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) maken van uw huis
 • U ondersteunen bij uw eerste GGD-inspectie (indien nodig)

 

Ondersteunen bij dagelijkse werkzaamheden

 • Om de gastouders te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden wordt door Gastouderopvang Delft een speciale map met informatie, protocollen en formulieren aan iedere gastouder verstrekt bij de start van de gastouder bij Gastouderopvang Delft.
 • Gastouderopvang Delft steekt veel energie in het lokaal (regio Delft) werven van vraagouders die opvang nodig hebben voor hun kind(eren). Wij zullen u in contact brengen met vraagouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kind(eren). U kunt natuurlijk ook zelf naar vraagouders zoeken.
 • Indien een kennismaking met een vraagouder positief verloopt worden afspraken gemaakt voor de start van de opvang in een ‘koppelingsgesprek’ op de opvanglocatie. Gastouderopvang Delft blijft de koppeling tussen vraagouders, gastkind en de gastouder daarna begeleiden en de gastouder ondersteunen.
 • Alle afspraken tussen vraagouder-gastouder-gastouderbureau worden schriftelijk in ‘Overeenkomsten’ vastgelegd.
 • Na zes tot acht weken na aanvang van de opvang vindt er een mondelinge evaluatie plaats om te bezien of de gastouderopvang voor beide partijen naar wens verloopt.
 • Na een jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats met de gastouder op de opvanglocatie. Tevens vindt er na een jaar een mondeling evaluatiegesprek plaats met de vraagouders. Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Als er zich problemen zouden voordoen, kunnen zowel vraagouders als de gastouder altijd een beroep doen op Gastouderopvang Delft. Gastouderopvang Delft is de vraagbaak voor de gast- & vraagouder en bezoekt de gastouder minimaal twee maal per jaar op de opvanglocatie.

 

Financiële administratie – ‘kassiersfunctie’

 • Gastouderbureaus hebben vanaf 2010 (wetswijziging Wet kinderopvang van 2005) een kassiersfunctie. Dat betekent dat geregistreerde gastouders alleen nog maar via het gastouderbureau mogen worden betaald voor de afgenomen opvanguren. Vraagouders mogen niet rechtstreeks afgenomen opvang aan de gastouder betalen. Het gastouderbureau heeft daarmee dus een ‘kassiersfunctie’.
 • Het gastouderbureau ondersteunt de urenregistratie van de afgenomen opvanguren, verstuurt een factuur, int het geld bij de vraagouders (per automatische incasso) en betaalt de gastouder binnen 5 kalenderdagen het (van de vraagouders) ontvangen bedrag. Hiervan moet het gastouderbureau een gedegen financiële administratie bijhouden, want de kassiersfunctie is in 2010 ingevoerd om fraude te tegen te gaan en te voorkomen. De belastingdienst controleert hier dan ook streng op. Gastouderopvang Delft voert deze taak zeer consequent en precies uit.
 • Voor de vraagouders maakt Gastouderopvang Delft een jaaroverzicht van de afgenomen opvanguren voor de belastingdienst.

 

Veilige opvanglocatie

 • Jaarlijks maakt Gastouderopvang Delft van het huis een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE).
 • De jaarlijkse GGD-inspectie wordt door Gastouderopvang begeleid. Zo zorgen wij er met elkaar voor dat de opvanglocatie zo veilig mogelijk is.
 • Gastouderopvang Delft verzorgt voor haar eigen gastouders een jaarlijkse, kosteloze (herhalings-) cursus ‘EHBO aan kinderen’. U voldoet zo aan de wettelijke eis van een geregistreerd certificaat ‘EHBO aan kinderen’ en u houdt uw EHBO-kennis op peil.
 • Gastouderopvang Delft biedt aan de eigen gastouders een kosteloze Collectieve Aansprakelijkheidverzekering Kinderopvang en een Collectieve Ongevallenverzekering Kinderopvang. Een kopie van de polis vindt u in de map van Gastouderopvang Delft bij uw gastouder
 • Als u als gastouder 4 of meer kinderen opvangt (het maximum is 5 kinderen tussen de 0-4 jr.) dan moet er wettelijk gezien een achterwacht zijn. Dit moet een persoon zijn die binnen ca. 15 minuten op de opvanglocatie aanwezig kan zijn. Gastouderopvang Delft is hierbij de reserveachterwacht. Omdat Gastouderopvang Delft slechts een beperkt werkgebied heeft (Delft & directe omgeving) kunnen wij ook snel ter plaatse zijn. Een veilig gevoel!

 

Regelmatig contact met de gastouders

 • De gastouders worden door Gastouderopvang Delft regelmatig bezocht.
 • Mocht de gastouder ziek zijn, dan zal Gastouderopvang Delft (indien gewenst) zich inspannen om andere opvang te regelen.

 

Deskundigheidsbevordering gastouders

 • Gastouderopvang Delft organiseert ook deskundigheidsbevordering voor de gastouders middels themabijeenkomsten. Tijdens deze themabijeenkomsten is ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen aan de hand van gerichte thema’s, zoals bijvoorbeeld taalontwikkeling, pedagogische aanpak volgens het pedagogisch beleidsplan, bieden van veiligheid & geborgenheid, het bieden van een vast dagritme, het stimuleren van creativiteit en spel, et cetera.